Verksamhetsplan 2022

Om ossRFSL

Verksamhetsplanen är antagen av 2022 års årsmöte som hölls 2021-03-20. Styrelsen har i uppdrag att under året driva RFSL Jämtland Härjedalens verksamhet i enlighet med verksamhetsplanen.

RFSL Jämtland Härjedalen är en ideell förening som arbetar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra, och för att skapa trygga rum för HBTQI-personer i regionen.

Föreningen vilar på demokratiska grunder och är religiöst och partipolitiskt obunden. RFSL Jämtland Härjedalens verksamhet vilar på föreningsstadgar. Det är medlemmarnas och verksamhetens trygghet och säkerhet.

Planen för 2022 års föreningsverksamhet presenteras i detta dokument, och kommer på grund av rådande världsläge med fortsatta osäkerheter med pandemi och smittorisk att vara något mer svepande och generell än föregående års planer. Verksamhetsplanen bygger på vilka fokusområden 2021 års styrelse vill skicka med den nya styrelsen inför 2022.

Utbildningsverksamhet
Social verksamhet
Verksamhetsstabilitet
Politiskt arbete

Förutom en utveckling av dessa fokusområden innehåller denna plan även mål för hantering av föreningens ekonomi samt för hur verksamhetsåret följs upp.

OMRÅDE UTBILDNINGSVERKSAMHET

RFSL Jämtland Härjedalens vision är att kunskap och medvetenhet om HBTQI-frågor ska finnas på alla nivåer i samhällsapparaten inom Jämtlands län. Vi ser att det finns en stor efterfrågan på skolor runt om i länet, främst från eleverna.

Exempel på fokuspunkter inom området:

 • Föreningen ska verka för att hitta bra arbetssätt för att möjliggöra fler utbildningstillfällen på skolor i länet. I dag är efterfrågan större än vad föreningen kan tillhandahålla. Det beror på att tiden inte räcker till för de ideellt engagerade i föreningen.
 • Föreningen ska erbjuda och satsa på att marknadsföra HBTQI-orienterad utbildning och information till aktörer runt om i länet, såväl inom utbildningssektorn som till kommuner, regionen och företag.
 • Föreningens styrelse och aktiva medlemmar ska erbjudas RFSLs interna utbildningar i både föreningsverksamhet och HBTQI-kunskap.
 • Föreningen ska verka för att tillgängliggöra intressanta föreläsare och/eller utbildare inom HBTQI för regionens invånare – både genom egna arrangemang och samarbeten med andra arrangörer.

OMRÅDE SOCIAL VERKSAMHET

RFSL Jämtland Härjedalens vision är att homosexuella, bisexuella, trans-, queer- och intersexpersoner ska känna sig viktiga, välkomna och inkluderade i regionen och att regionens HBTQI-personer genom föreningens verksamhet ska kunna hitta en gemenskap med likasinnade.

Exempel på fokuspunkter inom området:

 • Föreningen och dess plattformar ska fungera som en mötesplats för medlemmar och övriga som delar föreningens värderingar.
 • Föreningen ska anordna medlemsaktiviteter som är relevanta för medlemmarna.
 • Föreningen ska verka för att underlätta och uppmuntra för tredjepartsaktörer att anordna HBTQI-vänliga evenemang samt ska hjälpa till att marknadsföra dessa i sina kanaler.
 • Föreningen ska ha som mål att anordna aktiviteter på olika platser i länet.
 • Föreningen ska tillgängliggöra så mycket av sin verksamhet som möjligt i digital form, kommunicera regelbundet med medlemmarna via medlemsutskick samt hålla sina sociala medier och hemsida relevanta och uppdaterade.

OMRÅDE VERKSAMHETSSTABILITET

RFSL Jämtland Härjedalens mål är att vara en stabil och livskraftig förening och en pålitlig samarbetspartner för andra aktörer både inom och utom regionen.

Exempel på fokuspunkter inom området:

 • Föreningen ska säkerställa att arbetsmiljön och stämningen inom föreningen alltid är prestigelös, vänlig, lättsam och välkomnande, samt att aktiva och medlemmar är lyhörda för varandras behov.
 • Föreningen ska aktivt rekrytera och därefter ta väl hand om och verka för att kunna behålla aktiva och engagerade medlemmar.
 • Föreningen ska arbeta aktivt för att kunna behålla, utveckla och tillgängliggöra föreningslokalen för så många som möjligt.
 • Föreningen ska verka för att bygga, vårda och underhålla lokala och regionala nätverk och samarbeten.
 • Föreningen ska svara på och följa upp mail och direktmeddelanden snarast möjligt – även om det bara är ett meddelande om att vi återkommer.

OMRÅDE POLITISKT ARBETE

RFSL Jämtland Härjedalens mål är att i den utsträckning det är möjligt bedriva politisk lobbyverksamhet för HBTQI-frågor i region Jämtland Härjedalen och att alltid försöka lyfta och belysa HBTQI-frågor i politiska sammanhang.

Exempel på fokuspunkter inom området:

 • Föreningen ska samverka i projektet SRHR och bidra med HBTQI-perspektiv i de frågor som diskuteras där.
 • Föreningen ska uppmana och uppmuntra de olika kommunerna i regionen till att arbeta med och belysa HBTQI-frågor inom sin kommun.
 • Föreningen ska samverka med ungdomsmottagning, bibliotek, fritidsgårdar och andra platser där unga vistas.

EKONOMI

Föreningen ska vara öppen för olika vägar till finansiering av befintlig och eventuell ny verksamhet. I detta ingår bland annat att aktivt leta upp och söka bidrag, stipendier och sponsorer till verksamheten, att erbjuda skolinformation och arbetsplatsutbildningar samt att rekrytera fler medlemmar till föreningen. Vidare ska föreningen föra en ansvarsfull och långsiktig ekonomi, alltid ha god medvetenhet och transparens om föreningens ekonomiska läge och alltid agera i god tid inför eventuella ekonomiska utmaningar.

UPPFÖLJNING

Föreningens styrelse ska kontinuerligt utvärdera och följa upp verksamheten genom bland annat styrelsemöten och medlemskontakt, för att främja utveckling och förbättring. Styrelsens fattade beslut från föregående möte ska alltid följas upp vid nästkommande möte för att säkerställa en effektiv verksamhet. Styrelsen ska också föra kontinuerlig logg och dokumentera arrangemang och aktiviteter, både för utvärdering av medlemsnyttan och för att underlätta vid sammanställandet av verksamhetsberättelsen inför årsmötet.

Inlägget finns också på: English